کامپوزیت های توکویاما استلایت سیگما / Tokuyama Estelite Sigma

نیم نگاهی به محصولات

11%-
مرکز خالی
(2) قیمت اصلی ۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان است.
2%-
OA3
(1) قیمت اصلی ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان است.
Fine
(1) ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(1) ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
A1
(1) ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PA3
(2) ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(1) ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(2) ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
11%-
Fine
(1) قیمت اصلی ۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان است.
Medium
(1) ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
2%-
BW
(2) قیمت اصلی ۲,۷۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان است.
2%-
WE
(1) قیمت اصلی ۲,۷۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان است.
8%-
XL1
(2) قیمت اصلی ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۸۹,۰۰۰ تومان است.
2%-
OA1
(2) قیمت اصلی ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان است.
2%-
B1
(1) قیمت اصلی ۲,۴۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان است.
2%-
A1
(1) قیمت اصلی ۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان است.
تخفیف
۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
Medium
(1) ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
مرکز پر
11%-
مرکز خالی
(2) قیمت اصلی ۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان است.
11%-
Super Fine
(1) قیمت اصلی ۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان است.
Super Medium
(1) ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
Coarse
(1) ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
11%-
Fine
(1) قیمت اصلی ۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان است.
Super Fine
11%-
Coarse
(1) قیمت اصلی ۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان است.
Medium
Coarse
11%-
Medium
(1) قیمت اصلی ۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان است.
۲۸۰,۰۰۰ تومان۳,۵۲۹,۰۰۰ تومان
4%-
قیمت اصلی ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
(1) ۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
۲۲۵,۰۰۰ تومان۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
5%-
قیمت اصلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان است.
(1) ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(2) ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
5%-
(1) قیمت اصلی ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

دسته بندی محصولات